Beatrixpark 2, Winterswijk Tel: 0543-513436, info@lammers-wellink.nl

Advieswijzer

Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan.

Belangrijk
Deze advieswijzer is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten.
Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast.

Toezichthouder AFM
De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12004898. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Onze dienstverlening
Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schade- en levensverzekeringen, hypotheken, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële diensten. Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico's waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product kopen.

Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten.

Onze relatie met aanbieders:
Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. Wij behoren geheel tot de groep van ongebonden en onpartijdige bemiddelaars.
Wij baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare en vergelijkbare financiële producten.

Informatie over onze beloning
U betaalt voor onze dienstverlening via de premie of via een declaratie (fee) of een combinatie van beide.

Beloning op basis van provisie
Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

Beloning op basis van declaratie (fee)
In plaats van provisie, spreken wij met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. U vindt onze tarieven eveneens in bijlage 1. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.

Beloning op basis van declaratie én provisie.
Wij kunnen er ook voor kiezen dat onze beloning bestaat uit een combinatie van provisie en declaratie, al dan niet met onderlinge verrekening.

Aanvullende beloningsinformatie
De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen voor financiële producten waarmee u vermogen opbouwt, of voor hypotheken, aan u te melden. Via deze advieswijzer informeren wij u voor dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per productcategorie.
Als wij diensten verlenen op basis van declaratie (fee) dan treft u in bijlage 1 onze uurtarieven aan.
De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren diensten die wij hebben verleend. Wij informeren u, uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons in bijlage 1 opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

Intern beloningsbeleid
In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Klachtenprocedure
Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachten-procedure dan kunt u deze bij ons opvragen.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Internet: www.kifid.nl. Ons aansluitnummer bij Kifid: 300.002315.
Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.


Tarieven

Onze dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. Met behulp van dit document geven wij u inzicht in de kosten van onze dienstverlening met betrekking tot pensioenen, (bancaire) lijfrente, levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken.

Ons kantoor werkt met de volgende tarieven, waarmee u de kosten van onze dienstverlening betaalt:
- Uurtarief
- Vast tarief
- Abonnement

Uurtarief
Onze uurtarieven zijn als volgt:
- Financieel adviseur: tussen de € 90,= en € 125,= per uur
- Administratieve medewerker: € 75,= per uur

Voorafgaand aan het adviestraject spreken wij met u het aantal uren af dat wij in rekening zullen brengen voor onze dienstverlening.

Vast tarief
U betaalt voor onderstaande dienstverlening vaste bedragen.

 Dienst Vast tarief 
 Hypotheek bij aankoop woning  € 1.600,-
 Oversluiten bestaande hypotheek  € 1.750,-
 Switchen van hypotheekvorm  € 250,-
Hypotheek o.b.v. een 2e hypotheek of verhoging binnen de hypothecaire inschrijving van een bestaande klant € 450,-
Hypotheek o.b.v. een 2e hypotheek of verhoging binnen de hypothecaire inschrijving van een nieuwe klant € 550,-
Quickscan hypotheek t.b.v. een second opinion van aanbiedingen van andere partijen € 150,-
Overschrijven hypotheek bij beëindiging samenleving en/of echtscheiding (ontslag hoofdelijk aansprakelijke) € 450,-
Losse hypotheekberekeningen nieuwe klanten € 175,-
Omzetten hypotheek naar andere hypotheekvorm zonder totaaladvies € 250,-
Renteherziening execution only € 95,-
Totaal Financieel Plan € 1.450,-
Overlijdensrisicoverzekering € 295,-
Uitvaartverzekering € 240,-
Arbeidsongeschiktheidsverzekering € 1.000,-
Lijfrente (advies) € 850,-
Lijfrente(execution only) € 550,-Abonnement

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Voor het beheer en de nazorg wordt € 20,- per maand in rekening gebracht. Dit bedrag wordt aan ons voldaan zo lang de verzekering loopt en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Hypotheken: Voor vragen en eenvoudige wijzigingen die u na het afsluiten van de hypotheek heeft, kunt u bij ons een onderhoudsabonnement afsluiten, hetgeen betekent dat u te allen tijde telefonisch contact met ons kunt opnemen voor vragen e.d. Tevens is in het abonnement opgenomen een adviesgesprek over renteherziening.
Niet elke cliënt heeft behoefte aan dezelfde dienstverlening. Wij geven u daarom de keuze uit drie vormen van dienstverlening. Dit zijn verschillende abonnementsvormen met ieder zijn eigen onderdelen. Ter onderscheiding noemen wij deze varianten brons, zilver en goud. Hierbij is brons de variant met een beperkte dienstverlening en goud de variant met de meest uitgebreide dienstverlening die wij u kunnen bieden. De tarieven zijn respectievelijk € 9,50, € 12,50 en € 17,50 per maand. Voor andere specifieke handelingen in de toekomst zoals genoemd in bovenstaande tabel betaalt u voor onze dienstverlening vaste bedragen zoals die op dat moment conform ons Dienstverleningsdocument gelden.

Lijfrente: Voor vragen en eenvoudige wijzigingen die u na het afsluiten van de lijfrente heeft kunt u bij ons een onderhoudsabonnement afsluiten, hetgeen betekent dat u te allen tijde telefonisch contact met ons op kunt nemen voor vragen e.d. Tevens is in het abonnement opgenomen een tweejaarlijkse update waarbij wij uw opgebouwde en op te bouwen lijfrentevermogen spiegelen aan uw actuele situatie en waar nodig en mogelijk bijsturen. Hiervoor wordt u € 10,- per maand in rekening gebracht.

Alle genoemde tarieven zijn aan indexatie onderhevig en vrij van BTW en assurantiebelasting.


side mkb

Medewerkers:

Hannie Kuenen
assurantieadviseur
E mailadres: hannie@lammers-wellink.nl

Dyantha Veenhuis
assurantiemedewerker
E-mailadres: dyantha@lammers-wellink.nl

Isabelle Heusinkveld
pensioenadviseur
E-mailadres: isabelle@lammers-wellink.nl

Christiane Wellink
financiële administratie
E-mailadres: chris@lammers-wellink.nl

Rob Wellink
directeur, erkend hypotheek- en assurantieadviseur
E-mailadres: rob@lammers-wellink.nl

Ineke Wisselink
assurantiemedewerker
E-mailadres: ineke@lammers-wellink.nl

images